Hlim zan

10 Feb 2013

Phuahtu : Zirsangzela Hnamte
Satu : Mimi Renthlei

Khawilam chhingkhual i maw kan in tawn,
Sakhming hmelhriat ngai loh zanin chu;
Lungrual te a zaivawr dial dial in,
Tlai khawvar hial kan lo huam tak le?

Ning zu dawn chhuih thang val leng thiam a,
Perhkhuang, tingtang leh chawm khuang remin:
A lam diai e sel run lai chhuat ah,
Muvanlai tlang hrut in phar der der.

Min hlan bik ang maw in no ropui,
Ka phu lawng che kei zawng khua lian in;
Min fan chhuah tir e pi pu nun hlui,
Mihrang no chawi ang ka hawi lur e.

Hrui ang zawt nang che i hming leh khua,
Lampui chang ah tawnni her leh 'nga;
Chutin kan chenza rin ngaihthu te,
Kan la hril leh dawnnia khuarei ah.Continue Reading | comments

Min then lul suh

5 Feb 2013

Satu: Lalhungchhungi Pachuau, Sailothangi Sailo & Zosangliani

Samang ka then thei lo che sawilai mi u,
Lengdang tawnah lam ang her lo la;
I zun ngai a riang min han dawn ve la,
Min then lul suh i zun ngai min awm rawh.

Zantiang tawnmang lungmawl ah pawh,
Ka nghilh lawng che annem mi u;
Nang ngaih a zual khua thal romei a lo zamin,
Min then lul suh i zun ngai min awm rawh.

Chung siar mah thlang lenkawl a her liam thin
Mahse i tawn ah ka suihlung len;
Kian zai an rel si lo nang ngaih reng a na,
Min then lul suh i zun ngai min awm rawh .

Berhva lungrual mah hlimza ten an leng hmun,
Nang nen runhmun a len ni awm maw?
Lung ka phang ngei e tinkim ka dawn changin,
Min then lul suh i zun ngai min awm rawh.


Continue Reading | comments (2)

Lendun zai i rel ang

Satu: Lalhungchhungi Pachuau, Sailothangi Sailo & Zosangliani

Thalbawm romei iang,
Kianni awmthei dawn lo;
Suihlunglen in ka han hawi vel a,
Leitlang dingdi aw ka ngai ber mai che,
Tahlai ka bang thei lo.

Hawktui lian in chhawl a hnawl ang hian,
Min hnawl mai lo la rairah riang hi;
Nuih zai rel ve in tahlai bang tawh in,
Len dun zai i rel ang.

Aw ka thinlai lungdam nan vawikhat talin,
I hmangaih thu min han hrilh ve la;
Kumtluang a hallo ten kan len ve nan,
Len dun zai i rel ang.

Ka ngaih ang hian min ngai ve in ka ring lo,
Zan mu chhinglo ten ka dawn changin;
Lem ang min der san hi ka hlau ber,
A riang val hi min hnem rawh.


Continue Reading | comments

Puan ang chul zo ta

Satu: Lalhungchhungi Pachuau, Sailothangi Sailo & Zosangliani

Suihlung damni awm lo,
Parte kan hlimlai ni ten;
Zamualpui an liam zo ta,
Tawng leh hian ka mawi si lo.

Awi maw kan hlimlai ni te,
Hlim ten kan lenlai ni nen;
Thal khaw romei iang hian,
Puan ang an lo chul zo ta.

Lenkawl tur ni lo eng,
Nang ngaih tizual tur reng an;
Kei zawng i zun ngai hian in,
Tuantul reng ka dawn thei lo.

Lungrun vawikhat talin,
Dar ang intawn leh ila;
Hmangaih thu di hril dunin,
Run hmun len zai i rel ang.


Continue Reading | comments

All Time Top Chart

 
Copyright © 2008. Four Brothers' Mizo Lyrics - All Rights Reserved
Back To Top
Design: ToMZ