24 May 2013

Ka tan i chuai ta maw?

Satu: Lalrindiki Khiangte (Daduhi)

Thinlai lungruk ah kimten ka dawng vawng vawng a,
Luahloh tur di parmawi nang ngai reng hian;
Awmhar lunglen a na.

Aw ngaih Di parmawi tleidang tawnah,
I vul mai tur hi.
Aw ngaih Di parmawi tleidang tawnah, 
I vul mai tur hi tuarthiam a har;
Ka tan i chuai ta maw?

Lengdang tangbelin tuanzai i rel dawn ta maw,
Mahse ka hmangaihna che a chuai dawnlo;
Thlafam ka chan hma chuan.

Awle Di parmawi hlimten mual chu liamta la,
Tlaitla lengkawl engah biahthu tham hnu;
Han dawn ve ang che aw.


0 COMMENT

Post a Comment