29 Jun 2013

Lenna tlang dang

Phuahtu: Lalzauva Hnamte
Satu: H.Lalthakima

Taphluan in zai ka vawr nang e,
Enchimloh di nang ngaih hi aw;
A na asin, ka tuarzo lo,
I zun phurh hian ka chau zo ta.

Lenrual te zawng, 
An chhailai di runah an kai;
Kei zawng ar ang ka vai,
Lenna tlang dang a pawi ber mai.

Suihlunglen hi, suihlunglen hi,
Ka hringnun hian a zo love;
Uai a dairial chan mai loh nan,
I rauthla tal rawn tir ta che.

Theihchang ve se, theihchang ve se,
Nang nen a khuahmun lendun hi;
Ka nuam a sin sakhmel tawn nan,
Tihian duhthu ka sam fo thin.

Chungkhua nu zarah damreng la,
Chhingkhual a di chuailopari;
Ka tan bawihte lo vul reng la,
Sakhmel tawnni a her ngei ang.


0 COMMENT

Post a Comment