20 Mar 2015

A rem ve si lo

Phuahtu: Jeremy Zobiaka (JBa)
Satu: Zorinzuali Khiangte

Aw, ka dawn in senhripari,
Ka hlimnaber ni mahla;
Run hmun a kan len dun hi,
A rem ve si lo.

Nitin in ka ngai zual che,
Hmangaihna ka hrethiam lo;
Run hmun a kan len dun hi,
A rem ve si lo.

Aw, engan ka lo tawn che, 
Ka tahna ti tam mai tur;
I lo ni e.

Romei zam a kai chiai e,
Lungdam na a awm si lo;
Siktui emni luang dem dem,
Ka biangah hian.

Chunnun dam ten min chawi lian a,
Hmangaihna ka hrethiam lo;
Lungngaihna mai a lo ni,
Kei ka tan chuan.

Aw, engan ka lo tawn che, 
Ka tahna ti tam mai tur;
I lo ni e.

Lengdang tanglai a bei ang che,
Mahse, kei zawng ka nghilh lo'ng che;
Fam dairial chan thleng pawh in,
Ka hmangaih ang che. (Fam damrial thleng in)

Pialral ram mawiah min nghak la,
Thuro iang in kawp te in;
Kan leng dun ve tawh ang a;
Hmangaihna ramah chuan.

Aw, engan ka lo tawn che, 
Ka tahna ti tam mai tur;
I lo ni e.

0 COMMENT

Post a Comment