9 May 2015

Ka zai chhan

Lettu: V.Thangzama
Satu: Saizikpuii Sailo, K Zomuanpuii (Tetei)
, Angeli Lalhmangaihzuali


Leiah rohlu chhuangin zai mahse,
Nawmchenpui zawng hril mahse;
Kei ka zaipui chu Lal Isua hming hlu,
Ro tha leh hlu chuai ngailo chu.

Ka zaichhan ber Isua hlu ber hi,
Hla taka ka eng a ni;
Fak leh chawimawi phu ber Lal Isua,
Varparh-arsi-engmawia;

Ani chu chaklo min ti chak tu,
Lung min hnemtu ka lawmna ber chu;
Ka saron parmawi Isua chu a ni,
Ka zaichhan ber chu a ni.


An sawi an hril thil lo lam an hril,
Khawvel mite hriat chak thil;
Mahse hril  fo se ngaihnawm a tling lo,
Kei ka zai chhan hi a tluk lo.

Hmangaih a thar zing dai ang a var,
Zingtian khawvar ang a var;
Isua pek hlu ber kan tan lawmna ber,
Teh kher lova pek lawmna ber.

Hun pawh sei se kan kum pawh rei se,
Hmangaih hla dang a leng lo'ng;
Chu chu a ni kei ka kumkhaw hla ve,
Sak zawh reng hi a awm thei lo.

0 COMMENT

Post a Comment