Hlimna kim

30 Jun 2015

Phuahtu: S.Mawia & PC Malsawmzuala
Satu: S.Mawia feat LC Sangi


Lalpa i hnen ka rawn pan e,
Ka chak lohna zawng nen;
Nangin min lo pawm ang che,
Kei misual rethei hi,
I thlarau in min hruai la;
Ka tan eng lo ni ang che,
Lalpa, nangin min hruai zelloh chuan;
Ka tan kawng harsa a ni si a.

*Khawvel hlimna ka zawng thin a,
Mahse, Lalpa nang chauh loh chu;
Thlamuanna leh hlimna awm silo,
I hnen ka rawn pan e;
Nang lo belh tur dang reng ka nei silo,
I angchhung nuamah min hruai ang che.


Ka nun ka dawn kirin,
I tan tih reng ka nei lo;
Mahse, hmangaihtu Lalpa nangin,
Min pawm tih ka hria;
Ka tan i va hlu em.
I hming fakin ka zai zel ang.

Repeat*
Repeat*


Continue Reading | comments

Runmawi

Phuahtu: Valzotea
Satu: C.Vansanga, Vanlalsailova, Remkimi Cherpoot


Zankhua a lo tlai hian,
Kaina runsang kan mawi;
Suihlungrual za a lengin
Hlim zai kan vawr thin.

Leng zawng te kimna ber runmawi
Lanu chhuihthang val rual kan lawina;


Tudang lengdang kan ngai lo,
Rimawi tingtang nen;
Khawilam tuanzai rello hian,
Lunglen thu hril za e.

Engdang dawn lo reng hian e,
Chawlhtui ningzu rui a;
Han belh chang nite hian in,
Anka nemten min chhawn.

Kan lawina run hmingtha hluan,
Kan chawi nang che runmawi;
Chung khuanu leng hual in,
Kumtluang runmawi tling la.

Tunah chitin leng mahin,
Thenni a herchhuak a;
Tlangtin mualtin a lengin,
Ngaihlai i bang lawng aw.
Continue Reading | comments

Rairah tan zawng

Satu: K.Lalchamliana

Thinlai ruk reng ah hian e,
Ka han dawn vel thin a;
Kei ka chan ve tawk rairah maw,
A va na em tuar a har ngei.

Mahse, ka tan a khuarel sa,
Damthei silo kei ka tawnah;
Damlai khawvel mangan buaina,
Tuar a har chuang rairah tan zawng.


Kan neih rosum zawng te hi,
A tlem lua e lenrual tawnah;
Ka zuam lul lo tleitir chhai pawh,
Ka bel tang e, kan run riang te hi.

Mahse lunglai lo harh in,
Tlei a har ngei kan run riangah;
Tinkim dawn khawlin aw lairil a'n,
Rai kan rah vang mai aw lo ni e.
Continue Reading | comments (4)

Aman engkimah min hria

Satu: Lallianmawia Pachuau, H. Lalmuankimi, H.Lalchhanchhuaha

Lalpan chiang takin min thlir a,
Ka awm dan zawng zawng te hi;
Ka rilru ngaihtuahna zawng nen,
Ka kal leh ka muthilh lai te;
Ka hnung lam leh ka hmalam min hual a,
Aman engkimah min hria e.

Aman engkimah min hria e,
Aman engkimah min hria e;
Hetiang em em a hriatchianna chu,
A sang em a ka phak lo a ni

.
Lapa thlarau hnen atan hi,
Khawiah nge ka kal ang le?
Tuifinriat chhungril lamah te,
Vansang leh seol lamah pawh;
Pathian ramri khamna reng a awm lo,
Ama siam loh reng a awm lo.

Ka ngaihtuahna sual kai zawng te,
Puitlin tir suh ang che Lalpa;
Keimah ka inchawimawi loh nan,
Ka hmui kawngkhar hi veng ang che;
Achhia a tha hriatna min pe ang che,
Nangman engkimah min hria e.

Continue Reading | comments (2)

Ka nun hnar kaitu

Phuahtu: C.Luri
Satu: C.Luri, Isak Malsawmtluanga, BCM Choir


Lalpa nang lo tunge ka neih?
Ka mangan leh ritphurh ka thlenna;
Ka lawmna leh hlimna te nen,
Ka thinlung ril hmufai vek tu.

Ka chanchin hi ziak dawn ila,
I tel ve ang a phek tinah;
Ka hmangaih che i hria Lalpa,
I duh zawng tih ka duh fo thin.

Nangin min hmangaih,
Nangin min enkawl thin;
Ka pian tirh atan tun thleng in,
Ka nun hnarkai tu i ni.

I hmangaihna in i lamah,
Min hip leh thin bo dawn ila;
Nieng leh par inkawp ang leh,
Ruah leh chhum, ni, thla leh arsi.

Tlang, phul leh lui, nu leh fa,
Eng leh hlim a inzawm ang hian;
Ka then thei lo che aw Lalpa,
Ka neihchhun, aw ka ngaihlu che.

Continue Reading | comments

Daipawnah

Phuahtu: KLRTete
Satu: Aizawl Area Baptist Choir


Hun thianghlima sual thawinan a hlan chu,
Daipawnah an hal thin a;
Min chhandam turin amah ngei a hlan in,
Kawngkhar pawnah chuan kan sual phurin a lo tuar,
Hmusit leh tihelna hling lukhum nen;
Sualna reng nei lo chu daipawnah chuan an khai kang.

An hmusitna chu phurin i kal chhuak ang u,
Hetah hian khawhmun nghet nei kan ni lo e;
Inthawina nung Pathian lawm tlak ni turin,
Hawh u i chhuak ang u daipawnah;
A tuarna i tawmpui ang u.

Kawtthler ah thilmak tihna in puangchhuak,
Hosana zai vawr mahse;
Vanlal lungawina chu Kavari tlangah,
Thing anchhedawng ah vanlalfapa tuarna chu;
A thil tihtheihlohna luruh hmun chu,
Hawh u i pan ang u kan thlarau tan damna kim.

Lalpa ka thinlung kawngkhar chu hawngin,
Daipawn ah ka lo chhuak e;
Lei malsawmna a i hmel hmuhfiah tumin,
Kalvari tlangah min thlen la ka mit var nan;
Ka tan i tuarna chu tawmpui turin,
Min siamthar rawh Lalpa ka nun i tan ka hlan e.


Continue Reading | comments

Lei tirhkoh

Satu: The Leprosy Mission Choir

Chhandamfa rawngbawltu zawng zawngte,
Vanlal tan tang ang aw engzel in;
Hlim takin lam ang aw Lal fak in,
Zai ang u kan aw mawi tin chhuah in,
Thawk zel tur lei tirhkoh kan ni si.


Setan ral lo lian mahse,
Rinawm leh huaisen a ding zel in;
Lalram tan i bei zel ang aw,
Kan rah chin apiang kan ram a ni.

Chatuan hmun kan thlen hunin,
Hmangaihtu Lal hmel kan hmu ang a;
Kan buhphal te chu kan hlan ang,
Nunna lallukhum chu kan chang ang.
Continue Reading | comments

Ka fak ang che

29 Jun 2015

Phuahtu: C.Lalkhawliana
Satu: Mathari, Besy Choir (2011-2014)

Sual in ka nun tibuai mahse,
I thatna in min chelh ka bo loh nan;
Ka nun min siamthat fo avangin,
Ka fak fo ang che ka tlantu duhtak.

Aw Lal Isu, misual te thian,
Fak tawk che thiam lo mah ila;
Ka aw neih in (Aw Isu) ka fak ang che,
Ka theihna zawng pawh i ropui nan.

Sual thim a vakvai boral hnu,
Ka tlantu hmangaihna aw in min ko;
Ka sual ngaidam in min chhandam a,
Nunthar min pe ka thla muang in a leng.

Khawvel harsat leh buaina te,
I nunah beidawnna a thlen em ni?
Sual bawih atan tunah lo chhuak la,
Lal Isua chanchintha mitin damna.

Continue Reading | comments

Mual hla kar dan

27 Jun 2015

Satu: Lalbiaktluanga (Tetea)

Mual hla kar danah i liam ta a,
Aw, ka van ngai thin che em;
Nang nena kan lenlai ni kha,
Thinlai an a lo thar leh thin;
Mahten i awmkhawhar chang hian,
I dawn ve hian ka ring thin e.

Ngui ten tuan zai i rel ni kha,
Aw, ka thinlai a van zing ngei;
Awmdan pawh ka thiam dawn nemaw,
Lenrual zaleng zawng zingah hian;
Tlaini engmawi tuan zai i rel khan,
Aw, ka thinlai an a cham reng.

Chawlhtui ningzu ka han dawn thin a,
Kara ngaih tih reh nan tiin;
Mahse, reh lo a lo zual zel si,
Chhun nilen mahten hman chang hian;
Lenna tlangdang atang hian maw,
Tawn leh ni awm leh tak ang maw?
Continue Reading | comments (3)

Mual hla kar dan

Phuahtu: Laltanpuii Hnamte (Tpi)
Satu: Zualbawihi (R.Lalhmangaihzuali)


Hawi vel ila suihlung a leng
Thlir nin awmloh romei zam riai sawn e
Ka di mual hla kar dan a leng ngaiin luaithli min nul tir e.

Thangvan han thlir ila suihlung len a bang lo,
Chhawrthlapui leh siar zawng ten;
Lungrual in an mawina par an tlan a,
Kei ka tan zawng di ngaih ti zualtu mai an lo ni si.


Lenrual zawng ten kawpten an leng,
Kei ve zawng e riang maw iangin  ka vai ruai bawih te;
I zun ngaih reng ai chuan fam dai rial chan mai ka nuam e.
Continue Reading | comments

Di

Satu: Zualbawihi (R. Lalhmangaihzuali)

<Kumsul tam pawh liam mahse
Nangngaih banzai reng ka rel thei silo
Hei chauh hi ka hlan nang che.>


Di, i zun ngaiin tlaikhua ka var leh thin,
Mahse, nang chuan in dawn zai mi rel silo maw;
Lunglam ka vai sei thlawn e, kei lungmawl hian.

Sakhmel intawnni kha reilo te mah nise,
Lungruk a hlim ngei e ka tang ah reilo mahse;
I bei lai nite kha aw, nghilh thei hian ka mawi lo.

Theihse ka lunglen hi amten i kiangah ngei,
Hlan che ila ka chan i dawn thiam tur a;
I anka nem min hnemtu ka nghak reng a sin.

Zanmu chhin zai rello hian ka dawn thin che a sin,
I zun ngai riang lungmawl hi ka vai ruai e.

Ooo..Ooo..Di, i zun ngaiin tlaikhua ka var leh thin,
Di, i zun ngaiin tlaikhua ka var leh thin;
Mahse, nang chuan in dawn zai mi rel silo maw,
Lunglam ka vai sei thlawn e, kei lungmawl hian.
Continue Reading | comments

Khuatuah loh di

Phuahtu: Zoremi Colney
Satu: DJ Lalvenhimi


Khuatuah loh di nang nen,
Duhreng samang kan inthen hi;
Mahse, di bawihte nang nen chuan,
Khuanu ruat kan ni silo, a pawi e mai.

A na ka ti, a na, duhreng chung samang then,
Engtin nge kan tawnah hlimten;

Tuan zai kan rel tak ang le,
Lunglen a bang thei silo.


Engan nge maw nangnen,
Luahlai remlo tur di nang ang;
Sakhmelmawi hi  ka lo tawn che,
Van a duai chuang em ni kei ariang tawnah.

Awle khuatuah loh di,
Khuarei kumsul ang liam ang hian e;
Duhlai di then suihlunglen hi liampui thuai se,
Nang ngaih banzai ka rel nan.

Continue Reading | comments

A mawi ber (Medley)

24 Jun 2015

Satu: C.Vanlalvuana

Lalpa Isua a mawi ber e,
Isua....
Lalpa Isua a mawi ber e,
Lalpa Isua...

*Lalpa chu a makin a ropui a thaber,
Chhingzo reng awm ang maw Lal Isua;
Mitdel ten an hmu ta, bengngawng ten an lo hre ta,
Ka Lalpa Isua hi a mawi ber.

Repeat *

Lal Isua awnem leh zaidam in,
Hlau suh ka awmpui ang che;
He khawvel hrehawmah leng mahla,
Ka hruai zel ang che min ti

**Isu, Isu, Isu...
Hming mawiber Isua;
Lawmna thuruk min pe tu,
Ka fak zual zel fo ang che.

Tlansate a hnenah hruai turin,
A lo kal leh hunah chuan;
Chatuan a ahnena cheng turin,
Min hruai dawn a ram nuam ah.

Repeat **

Lal Isua ka neih chinah chuan,
Lal Isua ka neih chinah chuan.

Lawmna in min rawn vur tuipui fawn vel angin,
Lal Isua ka neih chinah chuan,
Lal Isua ka neih chinah chuan,
Lal Isua ka neih chinah chuan.

Lawmna in min rawn vur tuipui fawn vel angin,
Lal Isua ka neih chinah chuan.

Repeat *

Ka Lalpa Isua hi a mawiber,
Isua a mawiber e Lalpa Isua,
Isua...a mawiber e Lalpa Isua,
Isua...a mawi ber e Lalpa Isua,
Ka Lalpa Isua hi (Aw) a mawi ber,
Lalpa Isua.. Isua a mawiber.
Continue Reading | comments

Haleluia (Hallelujah)

23 Jun 2015

Satu: Judith Lalremruati

Rimawi ropui leh rilber chu,
Lal lunghnemtu Davida hlan;
Mahse, engmah ni ngai silo a maw,
Aw, ka hril zel dawn chu chanchin chu;
A mawina leh aw, a ropuina,
Lal Davida chuan hla in Halleluia.

Haleluia, Haleluia,
Haleluia, Halleluia.


I rinna chu fiah in a awm a,
Sakruang mawina leh duhawmna;
I do zo silo chhawrthla enghnuai ah,
Atang nemah a pawm che a;
I hlanta maw aw i bahsamsei,
Chakna reng neilo in aw, Haleluia

Siamtu Pathian Lal ropui chuan,
Khawngaihna leh ngaihdamna in;
Min thlir reng thin suala ka bo hnu hi,
Sual sim in a hnen pan mawi rawh;
A hmangaih che aw, a nghak reng che,
Pan mai rawh aw, a nghak reng che.

Haleluia, Haleluia, Haleluia,
Haleluia, Haleluia, Haleluia....
Haleluia....

Haleluia...Haleluia..
Continue Reading | comments (1)

Harhna ropui

22 Jun 2015

Phuahtu: Lalnunpuia Hrahsel
Satu: Zoremi Ralte, Ruth CVL Muanpuii & RC Lalruatdika (Tetea)


Kan lawm a che Thlarau Thianghlim,
Kan thlahlel che aw, kan duhber che;
Lung hmunkhat a a mite hruaitu chuan,
Kan ram dung leh vang fang zel ang che.

Fak zel che ka nuam aw, Lalpa duhtak,
Harhna ropui min pek vangin;
Kan ram sual mei ang kangfai zel la,
Kan lawm e, kan chawimawi che Thlarau Thianghlim.


Amah beisei a pantute chu,
A ngaidam zela a chenpui zel;
Keipawh ka sualna nen ka pan a,
Aw, i sual ngaihdam a ni min ti.

Thil kan hmuh leh kan hriatte hi,
Sawi lovin kan awm thei lo a ni;
Ka Lalpa chawimawia i awm chuan,
Chu chu ka tan chuan a tawk reng si.

Thiam loh chan reng ka hlau tawh lo,
Ka thiamchanna chu Krista a ni;
Leiah vanram nun chu tem lawkin,
Lal buhzem ringin ka nung tawh si.
Continue Reading | comments

A thilphal ngei e

5 Jun 2015

Phuahtu: R. Vanlalzauva
Satu: H. Lalmuankimi

Ka chhandamtu chu a thilphal ngei e,
A lo hmang duh si ka nun leh thilpek;
Kohhran kaltlang in thlarau boral ten,
Chhandamtu Isua an lo hre ta e.

Ka chawimawi vang a mawi ni lo mahse,
Ka thilpek vanga lawm ni lo mahse;
Misual nung tlak lo chawimawi phaltu hi,
Ka damchhung zawng hian a rawng ka bawl zel ang.

Ka chhandamtu chu a thilphal ngei e,
Thihna leh nunna phuarte phelh tur a;
Thuneihna sangber kohhran ho min pe,
Khawngaih thilpek ah a sang ber awm e.

Ka chhandamtu chu a thilphal ngei e,
Anchhedawng kraws ah ka tan a thi a;
Tuihal dangro in ka tan a tuar si,
A te lua emai ka thilpek ve hi.

Ka chhandamtu tu a thilphal ngei e,
Van khua leh tui ah min hlang kai si a;
Ka tan hmun siam in rochan min pe a,
Hmangaih thilpek nen i chhang let ang u.

Continue Reading | comments

All Time Top Chart

 
Copyright © 2008. Four Brothers' Mizo Lyrics - All Rights Reserved
Back To Top
Design: ToMZ