27 Jun 2015

Khuatuah loh di

Phuahtu: Zoremi Colney
Satu: DJ Lalvenhimi


Khuatuah loh di nang nen,
Duhreng samang kan inthen hi;
Mahse, di bawihte nang nen chuan,
Khuanu ruat kan ni silo, a pawi e mai.

A na ka ti, a na, duhreng chung samang then,
Engtin nge kan tawnah hlimten;

Tuan zai kan rel tak ang le,
Lunglen a bang thei silo.


Engan nge maw nangnen,
Luahlai remlo tur di nang ang;
Sakhmelmawi hi  ka lo tawn che,
Van a duai chuang em ni kei ariang tawnah.

Awle khuatuah loh di,
Khuarei kumsul ang liam ang hian e;
Duhlai di then suihlunglen hi liampui thuai se,
Nang ngaih banzai ka rel nan.

0 COMMENT

Post a Comment