27 Jun 2015

Mual hla kar dan

Phuahtu: Laltanpuii Hnamte (Tpi)
Satu: Zualbawihi (R.Lalhmangaihzuali)


Hawi vel ila suihlung a leng
Thlir nin awmloh romei zam riai sawn e
Ka di mual hla kar dan a leng ngaiin luaithli min nul tir e.

Thangvan han thlir ila suihlung len a bang lo,
Chhawrthlapui leh siar zawng ten;
Lungrual in an mawina par an tlan a,
Kei ka tan zawng di ngaih ti zualtu mai an lo ni si.


Lenrual zawng ten kawpten an leng,
Kei ve zawng e riang maw iangin  ka vai ruai bawih te;
I zun ngaih reng ai chuan fam dai rial chan mai ka nuam e.

0 COMMENT

Post a Comment