8 Dec 2016

Min liamsan leh si

Phuahtu: H Lalmuankimi
Satu: H Lalmuankimi, Zorinzuali Khiangte


Suihlungrual te a kan lenlainite dawnin thinlai ruk a na ngei,
Sirah min hnawlin min liamsan mahla nghilh hian ka mawi ve silo;
Kha zawng nang nen suihlung rual te in tiam thu di zawngte min hlan lai kha.

Nghilh zai relin ariang ka chan tur hi dawn lo reng in,
Biahthu di min hlan zawng kha nghilh thei reng hianin ka ring silo;
Tawnmang mai iang a ral leh tura'n maw lo ni,
Suihlungrual a lenlai nite nghilh zai relin ariang tuara'n min liamsan leh si.


Duhlai i tawnah ka dawn lungruk zawngte hria in lo kir leh mahla,
Rem hian ka ringlo suihlung chu chhirin ka tawna'n let zai rel mahla;
Kha zawng nang nen suihlungrual te in tiam thu di zawngte min hlan lai kha.

0 COMMENT

Post a Comment