Thuam ang ka do lo che

21 Jun 2017

Phuahtu:Liankanglova
Satu: Zoherliani

Chinlai khuavel hian dawn ang maw kan nun,
Kan tuar sual thadang ngaih lungrun;
Ti hian arang ka lo vai e,
Sumtual a lian vang khua ka fang chhuak ta;
Kei ang a riang val an awm lo.

Rairah riang val ka tahna tur reng an,
Saisentet a chung Pathian siam;
A chawi chun nun ngaihlungruni,
Ka cho zawh rual silo thadang;
Kei a tan hian khuannu leng in a hual lo che.

Ka kai ngam lo in run thim riai hnuaiah,
Pel zel ta nge tleidang runah;
Tah zai vawr a lunglai herin,
Ka liam ta nge ngai chung zelin;
Dawn lungrukah ka tan parte i hlui chuang lo.

Kei chuan thuam ang ka do lo che valmawi,
Ka chun leh zua chhimtlang thli ang;
An hrang chuang e kan karah hian;
Palai bawngte tir thin ang che;
Ka nuam ve e athiang a len valmawi nang nen.


Continue Reading | comments

Sialkhawpui van rim nam rum rum (Mizo tlar thum zai)

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Kawlngo lo leng in mi phei hrut e maw e, phei hrut e, phei hrut e,
Rolura chawi Lallunghnema chan tlangpui;
Van rim nam rum rum hi aw kan lenna, kan lenna.

Awi a leng em a maw, a leng em, a leng emai,
Rolura chawi Lallunghnema chan tlangpui;
Van rim nam rum rum hi aw kan lenna, kan lenna.

Hmartlang ngur lenna a sang bil lo maw e, sang bil lo, sang bil lo,
Enteh thiani thantluangpa lenna tlang khi;
Kan belh lai ni nen maw a rual reng mai, rual reng mai.

Awi a leng em a maw, a leng em, a leng emai,
Enteh thiani thantluangpa lenna tlang khi;
Kan belh lai ni nen maw a rual reng mai, rual reng mai.

A chhuak tir kan hmu e kawl rawnah maw e, kawlrawnah, kawlrawnah,
Kan lal chhum ang a zing khua kan zauh dawn e;
I tla seng hlei lo'ng e maw, ni ri riai, ni ri riai,

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Kan lal chhum ang a zing khua kan zauh dawn e;
I tla seng hlei lo'ng e maw, ni ri riai, ni ri riai,

I zai tuar tuar ang aw biangno te maw e, biangno te, biangno te
Sialkhawzopui kur in a tliak hlei lo'ng e;
Zaleng di kan chhaina maw, tlang liai luai, tlang liai luai.

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Sialkhawzopui kur in a tliak hlei lo'ng e;
Zaleng di kan chhaina maw, tlang liai luai, tlang liai luai.

Zawlkhawpui tual nuam a leng hnu ten maw, leng hnu ten, leng hnu ten,
Sialkhawpui run an siang lawina an nghilh lo;
Hermawi aw in sahlam maw an buk e, an buk e.

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Sialkhawpui run an siang lawina an nghilh lo;
Hermawi aw in sahlam maw an buk e, an buk e.

Continue Reading | comments

Hawi vel ila

Phuahtu: Lianchhuma
Satu: Zoherliani

Hawi vel ila tlang leh mualtin a dang chuang love,
Nunhlui ngai a ka tahna a sei lua e;
Lung kan rual lai ni hmanlai an chang tur hi.

Hnutiang chhawn a hawilopar vuan a leng hnu khan,
Min ngai ve hian ka ring mang e fam mual liam mahse.

Aw, ka lungduh ka lei pialral mawi a lo chuai ta,
Kan sul i hnu siang ka bel ka riang lua e;
Ngaihlai fam chunnun engtin han ngai ang maw.

Aw, ka lungkham ka tanglai vuantu i tello chuan,
Zantlai siang lawi run a dai a na lua e;
Hrai riang chun tawng lo ar ang an lo vai e.

Tunah lungngai a ka rumna lei a chuai ang,
Ka nghakhlel e hmangaih ten min lo au ve;
Lawmin kan khat e i leng za ang an ti.

Aw, ka chenna lei hmun khawhar ka pelh hunah chuan,
Lung chim te a ka then nen lawma zaiin;
Van khawpui thenlohnaah kan leng tawh ang.

Hnutiang min chhawn hawilopar vuanin an leng e,
Min ngailo ten salem lalpa zaiin an awi e.


Continue Reading | comments

Sialkhaw dai hmun

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Siampuii Sailo, Zoherliani

Sialkhaw dai hmun tlangpui zaleng luanrualna,
Aw han chuan ila dawn har lungruk a nem thin;
Khaw far thing leh lawhleng chamdel sirva te zai vawrna.

Aw, suihlung lai ka mawl em ni,
Hmangaih parte di zun leng zam leh;
Aw, a sakhmel chawi nan maw,
Biahzai dang tuah rem lai Siampui ka rel thei lo.

Turni lo chhuak thlang tlai a her liam leh thin,
Keini chuan lunglen tah zai kan rem kumtluang in;
Sikni lo eng ruai lelte chhun tahzai rem lai an chawl.

Kumsul lo vei partin an vul nawn leh thin,
Hringmi leng chul hnu par ang vul nawn an awm lo;
Nunhlui ngai chuang thinlai riang ten chhawl ang kan uai thlawn e.

Vanhnuai khuavel hnamtin zaleng mi dan in,
Aw, i hlui mai tur mi tawnah thlang khuandim in;
Awmhar val in ka ngai ngam lo Siampui kan ui lawk che .


Continue Reading | comments

Sialkhawhermawii

Phuahtu: Anthony Vanlalrawna
Satu: Zoherliani

Ka tawnmang emni ka ring zo lo, ka ring zo lo,
Kan intawng ta e zaitin remthian hermawii;
Sialkhawpui tualnuam a her liai liai.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Ka intawng ta e zaitin remthiam hermawii;
Sialkhawpui tual nuam a her liai liai.

I sakhmel tawnchhung a rei  zo lo, a rei zo lo,
Theih chang se aw nirei hi cham ka nuam e;
Pheilai vawr lo hian kan leng del del.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Theih chang se aw nirei hi cham ka nuam e;
Pheilai vawr lo hian kan leng del del.

Chhunni leh zankhua a dang nemaw, a dang nemaw
Sialkhawhermawi kan ngai ning lo i zai sa;
Zai mawiin min awi kan kur diam diam.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Sialkhawhermawi kan ngai ning lo i zai sa;
Zai mawiin min awi kan kur diam diam.

I zaiin in min fan a ril tual tual, a ril tual tual,
Nang ang reng a duhaisam zai sa awm lo;
Sialkhawzo lelte i thiam ber mai.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Nang ang reng a duhaisam zai sa awm lo;
Sialkhawzo lelte i thiam ber mai.

Awmhar suihlungte min hnem tu, aw min hnemtu,
Zo siahthing her in her lo la lian hmeltha;
Dam reng la kan ti e, dam reng rawh.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Zo siahthing her in her lo la lian hmeltha;
Dam reng la kan ti e, dam reng rawh.


Continue Reading | comments

Vanhnuai mi hril (Sialsuk khaw kan hla)

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Vanhnuai mi hril sialkhawpui zopui khawi an nge maw i awm,
Ka rawn zawng che piallei hawktui thlafam dairial maw i chan le;
Lungchim te a chhungtin par ang vulna kan run nuam,
Hmelma doral darfeng valrual in senmei pui hrang an lo ban e.

Aw, tuar a har min hnem zo reng an awm lo,
Chung vankaw iang kan tawnah aw sialkhawpui i mawi chuang e,
Tunah par ang chul rih mahla dinthar leh nange khuanun min hual se,
Ngaihzawng lungduh te an kim nan.

Chinlai khuakim deng zella aw tuarah vanpui a chim,
Ka tan khua rel reng em lo ni ka tawng hmelma te diriamna;
Turnikir vanglai khuangruahpui cham reng sumtualah,
Awmlai hrang nen suihlung an rual za suar ang kan chim khawtlang hnawmah.

Hmanah kan pipu ten an chawi vangkhawpui par a chuai,
Kawrvai lian doral an chang ta thinlai kawl ang a var thei lo;
Tlang tinah pheisen lunglian ngho sai ang an hrang e,
Vangkhawpui leh lallai run mawitu chengrang tuilian ang an la e.

Thal favang lenkawl a lo eng tapin tlangtin ka chuan,
Ka hawi ngam lo kan hmun in leh kan vangkhawpui ka fan ni hian;
Dai lungrawn siahthing par lo vul lelthang zai vawr nen,
Engtin nge lunglen ka lo tuar ang aw sialkhawpui i tello chuan.

[Mizoram rambuai lai kum 1966 June ni 15 khan Sialsuk khua chu India sipai ten an hal a, hemi ni hian fur ruah tui tlak lai ruahsur nasa nen khawtlangah mitthi an nei bawk, an hreawm  tawrh nasa tak chu Sialsuk hlaphuah thiam Pu Laltanpuia (L) chuan hla in ti hian a phuah ta a ni.]

Continue Reading | comments (1)

Mahten awmhar

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Mahten awmhar zunleng tui ang ka dawn seng lo,
Sialkhaw khan thuam hmuntlangah chuan ila;
Tahzai vawr a lunglai herin,
Tlangbawm romei chhum ang zam ral chu keimah hi.

Aw, rihtlangpui liam mah ila,
Pialleiah parte nang i len chhung hian;
Hawilopar min ban mahse,
I lam ka thlir bang thei mai dawn em ni.

Chhunni a rei zantiang hrui ang a tawi chuang lo,
Ka tuar tawkin khuanun a rel silo;
Zantiang laikhum thlehnem hnuaiah,
I zunleng zam hian in bawihte min tho leh thin.

Chhawrthlapui chung siar mah za ten an leng hmun,
Awmhar tahzai ka rel dawn a sei zel;
Nangnen runhmunah leng turin
Ka luah che parte tlang zapui hian min ring lo.

I chun leh zua karah par ang vul rih mahla,
Hmanhmawhla parte khua i tlai hma hian;
Tlangnuam siahthing parlai hnuaiah,
Thamralah mai emni biahthu parte kan sawi.

A sakhmel ka en leh dartui a luang billo,
A thawm ka hriat leh thinlai a thawng si;
Chhimtlang lelte sialkhaw awitu,
Ka ngaihzawng hnuhnung zaithiam hmingthang Kungliani.


Continue Reading | comments

Khawvel parmawina lawmin

16 Jun 2017

Phuahtu: Biakdika Chhangte
Satu: Mawtei & Temami

Khawvel parmawina lawmin,
Hlimna leh muanna zawngin;
Kha chen ka lo vakvel,
Mahse hlimna kim Isua;
Kha leh chen ka lo hre lo,
Lalpa min ngaidam ang che.

Ka tlin lohna te zawng zawng nen,
Lalpa i hnen ka rawn pan e;
I khawngaihna ban chak in,
Min kai la i lamah min hruai rawh.

Vawi tam tak ka sualna hian,
A ti lungngai thin che a;
Mahse, i khawngaina mak,
Ka chungah englai pawh a;
I lantir thin avangin,
Fak tlakber Lal i ni.

Kan khawvel nun tawp hunin,
I vanram mawi leh nuamah;
Lalpa min hruai ang che,
Kan thentak hmangaihte nen;
Beramno thianghli fak a,
Zai ho kan nghakhlel e.


Continue Reading | comments

Engkim siamtu ka Lalpa

Phuahtu: Ronald Sapa Tlau
Satu: Daifim

Engkim siamtu ka Lalpa,
I thilsiam ropui zia hmu thei turin;
He khawvelah hian mi lo siam a,
Ka fak a che ka thinlung in.

Ka damchhung reiloteah hian,
I chakna a thlemna hneh zel in;
Ka neih zawng i ropuina ni se,
Lalpa i tan ka in pe e.

He khawvel dung leh vang hi,
Sualna tuipui fawnin a chim vel a;
Chhanchhuak tur a min kohna aw,
Ka hria Lalpa ka lo kal e.

Chhandamna hrelo tu te,
Pilbo mai phal lo in dawhthei takin;
Min nghak reng i kawngkhar mawiah,
Chanchintha puang zo thuai turin.

Continue Reading | comments

Jerusalem thar

Phuahtu: Petera C Munga (L)
Satu: Laltlanthangi Pachuau, Mathari, Mizo Adventists Music Association

He lei khawvel a chaklo leh rethei in,
Ramtiam chu ka pan ang kal in ka thlen hma chuan;
Khawvel miten mi cheksawlh in hmusit mahse,
Chawlhna ram chu ka pan zel ang a.

A rei tawh lo'ng damchhung ni mangan lungngaihna te ,
Engmawi leh duhawm ten min hmuak;
Rangkachak tual nuamah thlansa te cheng turin,
Jerusalem thar in min lo hmuak.

Lalpan a lo tiam Abraham, Isaka te hnena,
Khua lungphumte nei Pathian relbawl awm chu;
Thlir in beiseiin nghakhlel in kan awm a,
Chutah angelvar ten min hruai ang.

Chu khawpui mawiah nunna lui tui a luang,
Damlo te tan damna nunna thing chu a awm;
Thih leh lungngaihna natna te a awm tawh lo'ng,
Beramno chu kan fak kumkhua ang.


Continue Reading | comments (1)

Khawvel ram zau

Phuahtu: PL Biakchhawna
Satu: Vohbiki

Khawvel ram zau hi ka han thlir a,
Zirtirna diklo thlipui a leng;
Hringmi hnamze tinte a nuai vel a,
Thlarau sang tam tak an liam zel e.

Aw, khawiah nge, aw, khawiah nge,
Lalpa huana hnathawktu te chu;
Buhte an eng a an hmin zo ta e,
Khawiah nge maw in awm le.

Tunge ka tirh ang leimi zingah,
Ka tlansa beram bo hruai turin;
Hruaitu an awm lo an kal thiam love,
Nitin sang tam tak an liam zel e.

Thlarau boral tur ka han thlir a,
An chatuan panna kawng zawh ve chu;
Chatuana boralna a lo ni e,
Hruaikir turin kei ka kal zel ang.

Lalpa min hmang rawh ka kal zel ang,
Harsatna ten min nuai vel mahse;
Thlarau thianghlim in min awmpui zel la,
I tan ka thawk ning lo'ng ka Lal Isu.

Continue Reading | comments

Puan In

Phuahtu: Laltlanthangi Pachuau
Satu: Laltlanthangi Pachuau

Lalpa i puan inah chuan tunge mikhual ang,
I tlang thianghlimah chuan tunge lo awm ang;
Kut fai thinlung thianglim nei a,
I dan thu zawmtu chu.

He lei siamtun duhten a duanah hian,
Enkawltuah Adama chu dahin;
Nungcha tinreng chungah thu a nei a,
Mahse sual a tlu in chatuana boral thu chu puan a ni.
A va pawi em, a va rapthlak em,
Chatuan a boral tur ka lo ni si.

He lei leh van a thilsiam zawng zawng ten,
Hunbi chhiar in siamtu ropui an fak;
An mawina tinreng chu chhuah in an vul,
Mahse, hringfa leng ten khuanu nghilh in;
Nawmsip kan bawl mai thin,
A va mak em, a va pawi em,
Lalpa nang fak chawimawi an min pui rawh.

Eng kan ti ang chatuana nun neih nan,
Lalpa i zahngaihna ka dil a che;
Ka fa i thinlung min pe la,
Kalvari kraws lerah khan i tan ka lo thi tawh,
Chatuan nun i neih nan;
A va mak em, a va ropui em aw,
Lapa min hmangaih thu ka hril seng lo,
I tan ka in hlan e, Amen, Halleluiah.

Continue Reading | comments

Kei aia hmangaihtu che an awm lo

Satu: Lawmkimi Ralte

Ka thilsiam zinga lungdum ber,
Ka hmangaihna partlan thin;
Hmelma anka i hai em ni?
Engan nge maw sual a min tluksan le?

Ka dawnin ka ngaingam thei lo,
Kumtluang a fam dairial chang tur;
Chhandamna kawng dang awm silo,
I tan a fam ka chan mai loh chuan.

Aw..aw, ana e, min hersan hi,
I sual man tuarin Kalvariah ka thi a;
Chhandamna kawng ka hawng leh ta,
Ka thisenin ka tlan che a;
Lo kir rawh i tlantu hnenah,
Kei aia hmangaihtu che an awm lo.

Continue Reading | comments

Phuloh lung di

9 Jun 2017

Phuahtu: T Lalengliana
Satu: TBC Lalramkima, Thangromawia Thomte

Engvang nge maw suihlung min her san le,
I lung her san chhan hi aw min hrilh lul rawh;
Ka theih tawk leh ka neihchhun hmangaihna,
Sirah i hnawl hi maw ka tuar thiam lo.

Phuloh lung di mah ni la e, 
Mapui ka hmangaih che asin;
Hmangaih biahthu min hlan ve la,
Suihlung rual a kan len ve nan.

Ka thinlai luah zo tu ber u valpui,
Valdang chhai san che hian mi ring lo la;
Ti a annem biahthu min hlan zawng kha,
Ka nghilh lo'ng fam khawpui pawh thleng ila.

Sakhmel tawnloh kar hian lung a leng thin,
Sakhmel tawnni hian maw ngaih i zual thin;
Kan vangkhua zaleng tleitir zingah pawh,
Nang anga lunglai hnemthiam an awm lo.

A tawp ber atan chuan hmangaih mapui,
Lung her in val dang pawh va pawm mahla;
Ka awmhar suihlunglen hmangaih biahthu,
Kar mah hla se i tan ka rawn hlan e.


Continue Reading | comments

Sum loh vanga di chan

Phuahtu: TBC Lalramkima
Satu: Hrila, Lily Varte

Ka hringnun damchhung hian hmangaih lungdi,
Tawng thin in biahthu in hlan mah ila;
Rosum hmachhuan tur ka neih loh vang hian,
Lengdang min chhaih san thin.

Aw ka di, nangpawh ka hrilh nghal ang che,
Hmangaihna tellova ro sum a; 
Biahthudi min lo hlan i nih chuan e,
Min liam san rawh.

Ka ro sum loh vanga di ka chan hi,
Tuar thiam hian ka mawi lo lengzawng zingah;
Zaleng zawng ten min dawn pui silo,
Aw thinlai a na ngei e.

Ka hringnun damchhung hian ka chantawk hi,
Duhthu ai ang sam mai maw lo ni le;
Rothil tha nei zo lo lengtin hnawl hi,
Ka chan tawk lo ni le.

Khawilo vah chhuahnaah lenrual te nen,
Leng za in biathu in hlan mah ila;
Rualpawl nan ro sum ka neih loh vang hian,
Zei har ka ti.

Continue Reading | comments

Lo kir rawh

Satu: Thiamchantira Ralte

Nang nen a hmangaih biahthu di kan inhlan lai kha,
Thinlaiah a la cham reng a sin;
Engan kher nge hetiang leh tur hian e,
Biahthu di min lo hlan le.
Ariang chan tur reng min dawnpui silo.

Lo kir leh mai rawh, lo kir leh mai rawh,
Hlimtea nang nen a kan lenlai;
Nghilh thei hian ka mawi lo,
Kan nunhlui zawng kha, lo kir leh mai rawh.

Vawikhat tal min dawnpui ve la ka dawn lungruk hi,
Thinlai damni ka nei silo;
Samang then zai min rel mai le,
Nang lo chuan ka tlei zo lo ,
Ariang chan tur hi min dawnpui ve la.

Engtizia mai lo ni ngai le,
Nang nen a hlim tea kan lendun lai;
Nghilh thei reng hian ka mawi lo,
Lo kir leh mai rawh.

Continue Reading | comments

Ka tan a chuai

Phuahtu: Lalsawta
Satu: DJ Lalvenhimi

Ka hril dawn lenrual zingan nang vanga ka tah,
Lung ka chhir ngei dawnin nang ka lo tawn che;
Parte, runhmun a kan len dun hi rem ve se,
Dawn tam suihlunglen a kiang ngei ang.

Mahriak a runhmun ka nghah chang in, 
Ka ngai thin nang nen a kan hlim lai;
Mahse, tunah lengdang min ngai lo ten a chhai,
Ka tling lo i duhaisam.

Dawn ve hian i mawi silo,
Chhingmit reng ka chhing lo'ng e luaithli nul hian in;
Dawn ve hian i mawi si lo aw ka nghilh lo'ng che.

Chhingmit reng ka chhing lo'ng e luaithli nul hian in,
Dawn ve hian i mawi silo aw ka nghilh lo'ng che;
Parte, a sei lua e nang ngai a ka tahna,
Lawmlai parmawi kei ka tan a chuai.

Continue Reading | comments

Ka phal lo

7 Jun 2017

Phuahtu: Zoremi Colney
Satu: Zorinzuali Khiangte

Ka thinlai tihlimtu i ni emaw tiin ka lo chhang che a,
Mahse, nang nen chuan e lendun hi a rem tawh silo a maw;
Duhlai duhreng chung sam ang then i har ka ti mang e,
Aw... ka chan hi lungreng a awi thei lo.

Ka tan a khuannu ruat i ni lo em ni aw lungrun,
I ni lo em ni, ka tan a khuanu ruat i ni si lo maw aw bawihte;
Dairial chang an ka phallo  kan hun tawn te kha,
Mahse, nang nen a lendun a rem tawh silo maw,
A na ka ti, tuar thiam a har ka ti mang e.

Engan nge maw runhmun rem lo tur a duhlai kan intawn mai le,
Hei hi maw lo ni ngai hmangaih khuannu ruat loh di tawn chu;
Ti a dawn ni reng bang thei lo tur hi na ka ti mang e,
Aw lungdam ten nem ten ka tuar thei lo.

Kan kar hmangaihna hi damchhung atan tah khua ti sei tu lo ni,
Van a duai chhing mittui ko chhuak tu tan a chang leh si a maw;
I tan leh ka tan hawilopar thliak a sam ang in then hi,
Nghilh chang thei chang hian kei zawng ka ring thei lo.

Bawihte nang nen a kan hun tawn zawng te hi kumtluang daih lo,
Chan tawk khuarel hi engtin ka tuar zel dawn le;
Thamral silo kan hun tawn zawng te kha,
Ka phal lo, ka phal lo, ka phal lo bawihte.

Continue Reading | comments

Di tawn a tlai

Phuahtu: John Mawitea & Mapuii Fanai
Satu: Manuna

Hun lo inher danglam zelah,
Di sakhmel duhaisam ka tawng a;
Mahse maw ka han dawng chiang a,
A rem tawh silo lendun hi;
In tawngin runrem dun ila,
Duhaisam zawng a ni ngei si.

Lengdang tawnah khiangawiin, 
Mual i liam hun chuan;
Nang nen remtawh lo mahse e, 
Thinlaiah hian i thar reng si;
Sakhmeltha enchim loh,
Suangtuahna thinlung i luah khat si.

Amak e, sawithiam har a ngei,
Duhaisam di tawn a tlai lua;
Dawn ti tam lairil fan si,
Khuahmun lendun a har bawihte;
A pawi ka ti, a pawi ngei mai,
Engtin nge ka tih tak ang le.

Hmangaih biahthu hlan rem lo in,
Lengdang tang bei tawn a har si;
Ka tuar thiam thei dawn em ni le,
Duhaisam zawng a kim ngei si.


Continue Reading | comments

Di lenmawi

Phuahtu: Thiamchantira Ralte
Satu: Thiamchantira Ralte

Di lenmawi suihlung dumtu,
I kimtlang zawng a mawi ngei e;
Mahse, ka thinlai dam nan,
Ankanem min hlan silo.

Di lenmawi suihlung dumtu,
I kimtlang zawng a mawi ngei e;
Kan tiam thu di zawng te kha,
Tawnmang mawl mai em lo ni?

I nghilh zawk ang kan tiamthu zawng,
Beisei bo i tawnah hian;
Lengdang tang chu bel ta la,
Keipawn nghilh zai ka rel na nge.

Khuarei kumsul lo veiin,
Tawnni pawh lo her mahse;
Ka thinlai tina zual an,
Hlan zai ka rel tawh lo'ng che.

Kan tiam biahthu zawngte kha,
Tunah zawng nghilh a tul ta si;
Lengdang tang chu bel ta la,
Ka thinlai na a dam ve mahna.


Continue Reading | comments

Ka hmangaih reng ang che

Phuahtu: Isak Malsawmtluanga
Satu: C Sanga

Engtin ngai ang che maw thudik chu hrilh che ila,
Nang nen kan tiam dun hmangaih thu di zawng te kha;
Hlan leh che ila min pawm leh thei ang che maw i tangnemah.

Ka zuam lo, ka zuam mawlh lo nang then chu,
Thudik lah thuk a renawm silo;
I thinlung hliam tur ka dawn ngam lo,
Hnemtu ngaiin lung ka van ruai e.

An sawi hmangaihna chu hriatthiamna in khat mahse,
Ka ngaingam mawlh lo i chhingmit tui far tur leh;
Fam ka chan hunah zahna hmachhawn a tlangrel i phur tur hi.

Ka kiang mai nang e aw nang hmangaih vang hian,
Mahriak a doral ka beih chu phal mai rawh;
I thianghlimna tur, i nun khaw nawmna tur a ni dawn a sin.

Nang hmangaih luat vang che hian,
Kian zai ka rel mai nang e;
Mahse, hei erawh nghilh lo la,
Ka hmangaih che, ka hmangaih reng che.

Continue Reading | comments

Van a duai chuang e

Phuahtu: C Sanga
Satu: C Sanga

Chhawrthlapui lenkawl a lo en changin,
Aw a hlui mawlh loh i zun thinlaiah;
Lung di ngaih zawng aw ana vawng vawng,
Mitthla an a cham reng i sakhmelmawi.

Mahse, rinawmna biahthu kan tiam lai khan,
Lengdang min hersan mai hi ka tuar zo lo;
Engan khuanun hetiang leh tur a min lo duan le,
Van a duai chuang e hringchan chhungin.

Nghilhni awmsilo i sakhmelmawi te,
Nang ngai reng reng hian luaithli ka nul leh thin;
Lengdang chhai zai reng ka rel thei silo,
Tuarthiam a har ngei a riang chan zawng.

Lam ang let leh hian i mawi silo maw,
Tiamthu sut leh hian ka ring lo che;
Mahse, lengdang tang bel a liam chuangin,
Sam ang inthen zai i rel si maw?


Continue Reading | comments

Thlemna duhawm

Phuahtu: VL Awia
Satu: C Sanga

*Thlemna duhawmin min luhchilh khan,
I mawi, i rimtui nen hnar phal lovin;
Hlimlai pialral vullai chu thlir chung zelin,
Muangten ka len laiin.

Min bai, min bawl, min buan, min bin,
Min ban, i bang, ka bo ngei mai;
Min chhaih, min chhin, min chawk, min chim,
Min chaih, min chil, ka chau ngei mai.

**Eng chen phur i maw he phurrit hi,
Min chhawktu tur an awm silo;
Ka hlawh chhuak ngei mawi lo ni,
Chimawm duhawm , tu thik phak lohin.

repeat *
repeat **

Continue Reading | comments

Aw ti ve mai thin la

Phuahtu: Zosangliana Chhakchhuak
Satu: C Sanga

A ruk a ka sawm lai che hian,
Aw, ti ve mai thin la.

Hmangaihna in kan dil che,
Kam lo thlawn min sen tir suh;
Nangnen chuan kumtluang pawh in,
Aw, ti ve mai thin la.

I chun leh zua ka dil ngam lo,
Hnialna an kam tam mai thlawn;
A ruk a ka sawm lai che hian,
Aw, ti ve mai thin la.

Tunlai thangthar nundan hi,
Ngaihdam dil kan ba a ni;
Nang puithiam lo ngaithiam la,
Aw, ti ve mai thin la.

Ami leng ten ngaithiam ru,
Dan ang zawng kan tlin lo;
Mite pawn an ching ve tho,
Aw, ti ve mai thin la.

I chun leh zua ka dil ngam lo,
Hnialna an kam tam mai thlawn;
A ruk a ka sawm lai che hian,
Yes, ti ve mai thin la.

Continue Reading | comments

Nghilh loh Thahmingliani

Phuahtu: C Lalrinmawia
Satu: C Sanga

Mahriak te a run nghah chang ni hian,
Awmhar tinkim ka dawn thin a;
Suihlung zawng a leng thin e,
Nghilh loh di aw thahmingliani.

Aw, damten runlum dun in, 
Tudang ngai lo reng reng hian e;
Aw, hlimte a lengdun a, 
Chung khuannu malsawmna zarah;
Chunnu leh zuapa chang turin, 
Khuanun min veng zel se.

Suihlung zawng a leng thin e,
I sulhnu han thlir chang hian;
I run lawi aw ka thlir reng thin,
Duhten sakhmel intawng leh in.

Chung khuanu malsawmna zarah,
Fanau maltluan chawi dun turin;
Chung Pathian in min hruai zel se,
Awmkhawhar min ti hlim tu an.

Continue Reading | comments

Min chawisang a

1 Jun 2017

Satu: Vanlalsailova, H Lalchhanchhuaha, Lalbiakmawia

Nun ngui leh chau beidawng a ka awm laiin,
Harsat leh buai mangan thleng thin mahse;
Muangten ka nghak i angchhung muanna thlir in,
I thlahnuaiah muang ten min chawlh tir thin.

Min chawisang a phak loh ram min chuan tir a,
Min chawisang a tupui hlauhawmah pawh;
I theihna a tihchak in ka awm thin a,
Min chawisang a hnehtu ka lo ni ta.


Lei hringnun hi tuihal in a chau thin a,
Lunglam vaiin lungngaih chhum a zing thin;
Mahse, nang chu tanpui tu hnai reng i ni,
Nang i awm chuan lei van a chang zel thin.

(He hla hi sap hla You raise me up tih atanga Mizo tawng a lehlin a ni.)
Continue Reading | comments

Jordan lui malin ka kai lovang

Satu: Z Lalthanzuala,Vohbik

Lungngaihna tuipui fawn a lo thlen hunah
Ka lei hringnun a lo tawp hunin;
Ka lungngai lo chhandamtun min hruai dawn vang in,
Jordan lui malin ka kai lovang.

Jordan lui malin ka kai lovang,
Ka thih ai Lal Isua a thi si;
Chu a thihnaah chuan Pa lung a awi tawh si,
Jordan lui malin ka kai lovang.


Vawi tamtak lungngai leh thlaphang in ka rum,
Lungduh kal ta te ka dawn changin;
Mahse, lawmin ka lo khat hei hi ka hriat in,
Jordan lui malin ka kai lovang.

Lungngaihna tuipui fawn te lo hrang mahse,
Ka lungngai lo chhandamtu ka nei;
Ka zinkawng a tawp hunin a buatsaih ram chu,
Min hruai thleng ang ka chhandamtu chuan.
Continue Reading | comments

Tha chungchuangi

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


A lo duang thiam ngei che khuanu leng pawh hian,
Tha chungchuang tur an maw kan zotlang nuamah;
I chun leh zua lei lawm a famkim ngei ang le,
Ka chhuihthang val nunhlui min ngaih tir vawng vawng.

Amawi lo bik lem lo ka hmangaih mai ang che,
Tha chungchuang tleitiri aw ka ngaina che.


Ka ring thei lo kei zawng khuavang lasi zawng zawng,
Vanchung nula zawng zawng nang khum zo tur hi;
An awm thei lo'ng e, an piang tawh lo'ng e,
I zeizia reng reng hian leng tin a lem ber mai.

Hmangaih di atan zawng ka hai lo i rem lo,
I chunnu leh zua tal han chang thei ila;
Ka thuam mawi zual ang che ka chhuang ber zel ang che,
Chutih ahneh in kei zawng kar a hla emai.

Continue Reading | comments (1)

Sakhming Nite

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Lenlai par ang tlan a,
Lungrual ten nui hiau in;
Theih chang ve se,

Lengdang ngai lo ten leng ila

Aw..aw..fan chang ni hian Zawlkhawtual dung,
Damna run tual ka han thleng a;
Han hawi vel hian ka tawng leh thin,
Sakhmel sensiar sakhming Nite.

Aw..aw..lanu leng val hei zawng zingah,
Rualtin khum zo kimtlang mawi hluan;
Tiang reng reng a mawi chuang hian maw,
Khuanu leng pawn a lo duan che.

Aw..aw...khamkhawk saisu iang i sakruang,
Lalrimenhawi ka kuah nang che;
Bahsam thlah mawi ka en ning lo,
Chawnban vei mawlh ka tuar zo lo.

Aw..aw...chhuihthang valrual sawi nin ngai loh
Sakhming Nite an ko bang lo
Khuanu venin dam reng la e
Kan zawlkhawpui ti mawi tu an.

Aw..aw...hmm..hmmm....


Continue Reading | comments

Ka thian rinawm

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Nghilhni i awm lo, aw, ka thian duhtak
Kawlvalenchham ah leng mahla;
Hlim ten nang nen kan lenlai ni zawng te,
Herchhuak leh kan tawnah hian.

Ka lungngaih laiin min hnem thin a,
Ka mangan in min tanpui thin kha;
I tello chuan lawm reng a kim thei lo,
I lo hlu ber mai ka thian duhtak.


Chun leh zua tawna hrilh ngam loh,
Biathu hril dun a tlaikhua kan var lai;
Leng dang ngai lo ram tuan kan rel lai ni,
Nghilh ni reng a awm thei lo'ng e.

Hmangaihna a khat aw ka tan thian rinawm,
I kiang a awmreng ka nuam ngei;
Ka tana i rinawm leh thatna te,
Ka vawng reng ang ka thinlungah.

Continue Reading | comments

Fam dairial an chang zo ta

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Leng zawng zing a rianghlei hluan in maw,
Ka sun liai e thlafam zunleng;
Awmhar suihlung hnem zo awm ang maw,
Fam zunleng ngai riang te hi.

Fam dairial an chang to,
Hmana kan lungduh zawng te;
Fam vangkhuaah an liam zo ta.


Fam zun ngai a zai tin vawr hian in,
Ka fang zel e damlai sulhnu;
Awi maw! thinlai chhawl ang uai hniang e,
Lairil min fan ri riai mai.

Uai hniang a ram a tuan iang dawn in,
Thlafam ngaih zawng a na emai;
Lung lam vaiin hrilh a hai ngei mai
Aw, ka tuar zo dawn nemaw.
Continue Reading | comments

Zantlaiah ka lo leng ang

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Tun hi vawikhat ka tawnna i ni,
Mahse, nghilhni i awm ve tawh lo'ng;
Ka duhaisam ngei chu i lo ni,
Vawikhat tal biahthu di i hril dun ang.

Lengdang zawngte chu sirah lo hnawl phawt la,
Harsatna a awm hian ka ring lo;
Keimah chauh hi min hmangaih la aw,

Aw bawihte, tichuan run hmun kan leng thei ang.

Ka ngen che i sakhming min hrilh la,
Ka hmangaihna rinawm ka hlan ang che;
In run lamtluang min hrilh la bawihte,
Zantlaiah in runah ka lo leng ang.

Tu in nge maw lo chawilian che a?
Tute nge ni i chun leh zua te chu?
Tunhma zawng khan khawnge i tuan le?
Nang ngei hi ka thai tur i lo niang e.

I chinlai leng te hriat loh hian e,
Hmangaih biahthu tinkim i hril dun ang;
Biahthu hril vang a i tlai chuan e,
Lem ang pawh der ve mai la a nia lawm.
Continue Reading | comments

Ka lunglen i tan lawmna

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Ka ngai em a che ka thinlaiah,
Awmhar zual thin e i tello chuan;
Khawian nge maw i tuan tak le?
Nau ang tlei hian ka mawi lo e.

Nang vang a lunglen ka tuar hi,
I tan lawmna maw lo ni le?
Hlimna ni reng reng ka tan hian,
Kawl a eng silo tui ang nem leh rawh.


Dar ang chhai a kan hlimlai khan,
Lem ang der reng hian ka ring lo che;
Tin, nang vang a ka tawrh zawng ten,
Awmzia reng reng a nei nemaw.

Harsat mangan lungngaih buaina,
Khuang ruahpui iang in sur mahse;
Sam ang then chu i tum lo'ng aw,
Ti hian maw biahthu di min hlan.

Rinawmna hi e vawng reng ila,
Chawngzil ang biahthu kan tiam a;
Kingi tahpuan khawn zai rel leh,
Bui lung tawk iang ilo ni e.
Continue Reading | comments

Nuthai changhnu

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Lung tum loh khuanu ruat em ni,
Zuapan tleitir val iang reng a;
Nuthai changhnu sakhmeltha i,
Duhten lairilah ka lo tawn le.

Hraichawi duh leng kara  leng ve ve,
Chutin lungduh hraileng an dang si;
Engdang a ni lo van a duai e,
Nang nen runhmun a len a rem lo.

Vangkhuaah zaleng an tam ngei,
Mahse, lungrun nang lo chuan maw;
Ka hawi ruai ruai aw nang vangin,
Lairilah ar ang ka vai si thin.

Duhthuleng tinkim sam chang in,
Nang nen kan lenlai rual ve se;
Khuavelah zaleng zawng chhing in,
Kumtluang run hlim ten kan lum tur a.

Engtikah nang ngaih bang ang maw?
Ka tum thin asin lungrukah;
Lunglam vai e a zual zel si,
Khuarel loh maw kan lo intawn le?
Continue Reading | comments

Tuan tul vangin (Dawt leng an sel)

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Sakhmel in tawng a karah hmangaihna,
Din ta na chu e runhmunah chun leh zua chang in;
Kan lo leng dun a lungchim ten,
Hmangaihna par kan tlan e.

Tuan tual vangin Zawlkhawpuiah,
Chhingkhual ka han chang kamding ve nan;
Chhingkhual cham chhung tawi te an dawt leng an sel,

Awi maw, sam ang kan inthen nan hian!

Khuanu malsawm in ka lo kamding a,
Nang nen fanau chawi dun nan ka ti;
Mahse, i chunnu leh chinlai leng ten,
Sirah kan hnawl rairah min lo ti.

Kan run chhung a len i nuam lo em ni,
Min hrilh ve mai la biahthu ruk pawn;
Run hrang nang nen e kan chang dun tur a,
Mahse, biahthu pawh min hlan silo.

A ngur nun val chu nemten va pawm rawh,
Nang leh i chunnu duhaisam chu;
Keini zawng rairah kan riang lua a ni,
Lianchhung maw lo zuk ni che u a.

Continue Reading | comments

Ka tawng ta che

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Ka thinlai na a dam ve nan,
I tawnah ka hmangaihna ka hlan che ang a;
Min lo chhang la nemten hmangaihna in,
Thinlai na hi a dam ngei ang.

Engchen nge maw suihlungleng tur hian,
Min siam dawn le i zun ngai hi;
A na em nang ngaih, ka tuar zo dawn lo.

*Ka nghilh loh tur ka tawng ta che,
I dawn lungruk bawihte min hrilh ve la;
Mahriak chuan e ka tlei zo lo'ng,
Ka thinlai hnem rawh i hmangaihna in.

**A zual chuang em ka suihlunglen,
Ngaihlai i zual tawn loh ni rei hian;
A pawiber chu i tan ka tling lo hi,
I dawnin engtin ngai che maw?

***Hmangaih biahthu i tawna ka hlan hi,
Tawn leh ni chuan ka zawt che ang a;
Engtin nge i chhan dawn le hmangaihna?

Repeat *
Repeat **
Repeat ***
Repeat*


Continue Reading | comments

Keimah vang in

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau, Lalruatfela Pachuau

Keimah vang a ni e sam ang kan lo inthen,
Aw, ka hmangaihna hi a tlawm vawng vawng;
Nang then tura chunnun biahthu min hlan lai khan,
Engah pal ang ka dan loh lungchhir ka bang thei lo.

Min dawn ve hian kei zawng ka ring silo,
Ka chunnu leh chinlai rualduh zawng ten;
Kei zawng ka tuar thiam lo hmangaih LM,
Dawn changin, aw, ka ngai em che.


Ka chunnu leh zua ten hmatiang hun dawn lo hian,
Nang ka then nan huntin an chhiar e;
An iangin keipawn e nang then zai ka lo rel a,
Ka dawng chiang lo a pawi em, lungchhir ka bang thei lo.

Hun leh ni an liam a vanduai tah khua sei nan,
Awmlai lian kan runah lo hrang e;
Tlemte tal chuan min dawn pui ve rawh hmangaih LM,
Min hnem thin tu nang chauh chuan min lainat lawm ni.

I lunglai hnem tura'n ka rem nemaw kei zawng,
I let sawm a sang hian ka tuar tawh a;
Hmana Zawlkhawpui a chhingkhual ka chan chhung khan,
Dawt leng mai mai i hai lo, aw, min then chhan kha.

Continue Reading | comments

Ka thai mampui

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau, Lalruatfela Pachuau

Bawihte, chun leh zua kan chan chhung hi,
A va reilo em, a va reilo em;
Tinkim dawn chuan e ka thinlai na dam ni awm lo.

Hlimtea kan zalna laikhum hi,
Ka bel ngam lul lo zantlai nemah;
Ka ngai em chaw, aw ka ngai em che,
Awmkhua a har e ka thai mampui.


Kumtluang thai atan ka thlang che a,
Kumtluang a hneh in kumpuisul pawh;
A vei hma hian maw thenna tur ni kawl a lo en.

Kei vang a tah lai lo bang tawh rawh,
A rem mawlh silo nang nen len dun;
Buan ang pawm leh hian kan mawi tawh lo,
Mangtha, mangtha.

Continue Reading | comments

Leng lengin

Phuahtu: Roliana Ralte
Satu: H Lalthakima


Hmanah chuan in kan run in sumtualah,
Hraileng duh nen nau ang kan nui za;
Ami hraileng dang reng ngai lo ten,
Tuanna mual dang tur reng kan dawn lo.

Leng lengin zawng thin mahla,
I tawng lo'ng e he lei chinah.


Tunah erawh khawvel parmawiin,
Ka hrai duhlai chawnbanah an kai;
I chan tur reng ka dawn sei ngam lo,
Ka hrai duhlai lam ang lo let rawh.

Ka hrai duhlai ka enchim loh te,
Khawiah chuan laikhum zal thin che maw?
I chun leh zua iang reng hmangaihtu,
Van hnuai he lei chinah an awm lo.

Lungdamte a zanmu chhin a har,
Thinlai rukah aiang i cham reng;
Hringnun sual maw kar min lo dan le,
I chun leh zua nau ang kan tap e.
Continue Reading | comments

Hei ha, hui ha

Satu: Lalzetluanga Chhakchhuak (JV-a), TBC Lalramkima

Lengdang, lengdang chhai a partin lawr chu,
Mi hrai duhlai thlawiah kan siam;
Chutin laitual hrai lo chawiin,
Hraileng rairah riang kan siam leh thin.

Hei ha! hui ha!, hei ha!
Kan tleirawl lai hmangaihah khan lungawi mai ila;
Kan tleirawl lai hmangaihah rinawm in
Hei ha! hui ha! hi kan tawng lo tur
.

Hei ha! nuthlawi leh pathlawi,
Runhmun len chu karah hraichawng leng te an dang si;
Hmangaih hmasa then hnu thik nen,
Nupa nun hlimni a har ngei.

Hui ha! nuthlawi leh pathlawi runhmun len chu,
Karah buaina sawi neuh neuh a tam;
Chutin samang inthen leh in,
Lengdang kan chhai kan thlawi leh thin.

Lengdang, lengdang chhai a,
Number chhiar tam hian in awmzia reng a nei silo;
Lengtin chhai a partin lawr chu,
Tlang in min sel e kan thang tlawm thlawn.


Continue Reading | comments

All Time Top Chart

 
Copyright © 2008. Mizo Lyrics - All Rights Reserved
Thanks for Your Visit ! Please Come Back!!
BACK TO TOP