21 Nov 2017

Lunglen zunin min phuar vel

Satu: Peter C Lalrinmawia, C Sanga

Lunglen zai vawr zai rel reng mai zawng,
A sawt lo lungrun i tan chuan e;
Tiin min sel maw nunkhua a ngui nghiai e,
Chutin min sel ang maw ka hlimna leh ka lawmna ber;
Zaituah hla mawi rem kan run in chhungah.

Rualduh te u lo hre ve ru in thinlai an,
Lunglen zaituah ka hlim leh lawmna ber.

Pangpar mawi vullai rel iang hian e,
Dan rual loh lunglen vullai rel in;
Lai rilah min fan, a leng, a leng vawng vawng,
Tun min dem lul lo se kei a riang lungleng hi;
Lunglen zaituah rem zun in min phuar vel.

Ngaihbik awm lo a leng vawng vawng lunglen biahthu,
Tuahrem zai ka rel lunglen chawi kiang an.

Chutin ka lunglen laisuih tuahrem,
Zaituah hla mawi lunglen thudi an;
Lo chang in ka rohlu leh hriatreng an,
A tello chuan in e ka nunkhua reng a ngui nghiai e;
Lunglen cham biathu di zaituah rem chu.

Rualduh te u, min dawn pui ru, engtin ni ang?
Dan rual loh lunglen zun in min phuar vel.


0 COMMENT

Post a Comment