25 Jan 2018

Kir an rel lo

Phuahtu:Madini Ralte
Satu: Thiamchantira Ralte


Zankhua lo tlai awmhar tinkim dawn in,
Ka ngai thin kan hlimlai ni, aw, nang nen;
Lungchim te a leng in lung kan rual ngei,
Biahzai nemtem kan hlan run kan mawi e.

Aw, hlimlai, aw, kan hlimlai ni,
Zamual min liamsan ta kir rel lo in;
Lungduh thlafam rihsang kai zawng te kha,
Ka ngai zual thin e, aw, kan hlimlai ni.


Tunah erawh khawnge in awm tak le?
Thlafam vang khawpui min lawisan ta maw?
Lungdamte a kan zalna laikhum hi,
Mahten ka bel ngam lo, ka riang lua e.

Tlaikhua lo ngui lenkawl a lo hnim a,
Ami leng zawng ten runsang an kai a;
Chhungkim dar ang an leng hlimlai chen in,
Lawm lai nau ang nui hiau e runchhungah.

Hun leh ni her zel hian a liampui thin,
Engtikah tawng leh ang i maw hlimlai ni;
Hmatiang kawl eng tur hi thlir chung zel in,
Chung Pathian ven leh hualhimna chang zel in.

0 COMMENT

Post a Comment