8 Apr 2018

Tau reng mai

Phuahtu: Puitei, Muanpuia, Victor & Eddie
Satu: Vulmawi Gang


Ti ti titau tau, I ti titau tau!
Tawn leh hun nghakin;
Duhthu kan sam thin,
Biakfung hmangin maw!
Biahthu kan in hlan,
Run hmun a len dun ve hun tur;
Amten kan dawn thin,
Ka hmangaih che, i hriat kha.

Bawihte, nang chu i titau reng mai,
Nang chu thlem i ngai reng mai;
I ti titau tau, shalalala,
Kar hla di neih zawng a har emai.


Lungphang mai lo la,
Hei hi lo hria la;
Nang lo chu tu dang reng,
Min hnem zo an awm lo;
Englekhawle, engpawhnise,
I tel lo chuan in e,
Aw, mi u, aw, sera  mu ka thur zo lo.

0 COMMENT

Post a Comment