19 Nov 2017

Hlimlai ni

Phuahtu: Kimtea Varte
Satu: Lancy & Omomi Khiangte

Mahten tinkim ka dawn changin,
Suihlung a leng emai;
Thinlai rukah ka dawn chang in,
Ka ngai zual thin kan hlim lai ni;
Tunah hmanlai an chang zo ta,
Kohkir ka nuam ngei e kan hlimlai ni.

Kohkir theih hian an mawi si lo,
Uaiin a chul zo ta, aw, khawiah nge i tuan tak le;
Suihlungrual pui zaleng zawng te,
Kan hlim lai ni mual a liam zo ta;
Kei zawng ka ngai emai nunhlui liam hnu.

Kan sul i hnu ka fan chang in,
Mitthla an a thar leh thin;
Zaitin vawra kan hlim lai ni,
Aw, ka ngai zual e lenrual zawng te,
Tuanna tlang a dang zo ta;
Dar ang tawn leh ni her tak ang maw?


0 COMMENT

Post a Comment