28 Jan 2018

Talithakumi

Satu: General PYD Choir

Tidamtu Lal Isua'n he khawvel a lenlai in,
Damlote ti dam in, mitthite a kaitho a;
"Enteh hei, Lal Isu, ka fanu hi a thi ta,
Tidamtu ka Lalpa ka fanu tidam leh rawh."

"Talithakumi," aw, tho ta che,
Tisa nawmna chenin sualah thi tawh mahla;
"Chemte tho rawh," Lalpa'n a ti che  asin,
"Talithakumi," Lalpan a kaitho leh ta.


Piangsual, tawngtheilo leh ramhuai zawl te an dam leh ta,
Lungngai, lunsun fate Lal Isuan a hnem zel a;
Rethei, riangvai faten thlamuanna an hmu ve ta,
Lalpa kohna hria in mitthi te an tho leh ta.

Aw, unau, tunah hian Lal Isua'n a ko che asin,
Tisa leh thlarauah chau in natna nei mahla;
Tidamtu awnem hi damlo tan damna a ni,
Sualsim in rawn pan la, i dam ang, i dam ngei ang.

Lalpa thlarau thianghlim he khawvel a lenlai in,
Natna veitute chu tunah hian lo kal ru;
Tisa leh thlarauah damna duh apiang te chu,
Lalpa'n a tidam a, an tho ta, Haleluiah!

0 COMMENT

Post a Comment