20 Jan 2018

Van hmun ropui hmangaih ram khi

Lettu: Thanga
Satu: ATC Male Voice (2016-17)

Vân hmun ropui hmangaih ram khi,
Mi thianghlimte in a ni;
Anni hnêna chêng ve tûrin,
Khawvêl thilte chu paih la.

Khawvêl ni hi a ral hunin, 
Nakinah in nuamah,
Mi thianghlimte lênna ramah,
Vân inah kan chêng ang.

Chatuan in nuam ropui taka
Lêngte zawng chhûngkhat an ni;
Chu in nuama chêng ve tûrin,
Chi tin, hnam tin an sâwm a.

Chhandamtu thihna hmun ropui,
Hmangaihna hi an hril vêl;
Inbuatsaih hun a kim chhûngin,
A hmangaihna chu ring la.

Pakhat zêla an kal bovin,
An kiam thîn chhûngkaw tinrêng;
Lungduh zawng zawng chatuan hmunah,
Kim leh ni a awm ang em?

SHARE

Author: verified_user

The Four Brothers who provides your lyrics are namely: Thlenga, AThlana, Zara & Amuana. Our main concern in this blog is to provide all genre of Mizo lyrics for the lovers of Mizo songs. You can drop lyrics request through mail @ Four Brothers' Cottage, A/166, Sialsuk, Kawnveng, Mizoram, India. Or by E-mail: mizohlathu[at]gmail[dot]com

0 comments: